Pravidlá

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľ webstránky www.proficars.sk je spoločnosť KARMA BIANCA s. r. o., so sídlom Dobšinského 2 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 44920881, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 109023/B (ďalej ako "PROFICARS.sk”). Táto spoločnosť je oprávnená poskytovať reklamu a propagačné služby na jednotlivých webstránkach www.proficars.sk

 1.2. www.proficars.sk (ďalej aj ako „PROFICARS.sk“) označuje domény PROFICARS.sk a od nich odvodené subdomény ako aj iné partnerské webové stránky, na ktorých je Prevádzkovateľ oprávnený poskytovať reklamné služby.

1.3. Objednávateľ reklamnej kampane (ďalej len "objednávateľ") je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, priamy zákazník alebo sprostredkovateľ, ktorý využíva reklamné služby na webstránke www.proficars.sk.

1.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky poskytovania reklamných služieb ("VOP") sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv o poskytovaní reklamných služieb na webstránke, objednávok a dohôd o spolupráci a podmienky tu ustanovené je možno meniť len na základe písomnej dohody medzi objednávateľom a PROFICARS.sk.

1.5. Pojem Reklamné služby označuje zverejňovanie reklamných prvkov v mediálnom priestore na webstránke www.proficars.sk ako aj iné plnenia súvisiace so zverejňovaním reklamných prvkov vzájomne dojednané medzi PROFICARS.sk a objednávateľom. Reklamné služby sú v týchto VOP označované aj ako reklama alebo reklamná kampaň.

1.6. Reklamné prvky sú obrazové, textové, zvukové alebo audiovizuálne informácie (vizuál), ktoré priamo alebo nepriamo propagujú tovar alebo službu objednávateľa alebo tretej strany (klienta). Reklamné prvky sú zverejňované v reklamných formátoch. Reklamnými formátmi sú aj reklamná súťaž, umiestnenie v katalógu firiem a reklamný článok (PR článok). Používateľom sa stáva každá osoba, ktorá sa v súlade s týmito podmienkami zaregistruje a vo využívaní tejto služby pokračuje. Potvrdením voľby „súhlasím s podmienkami" a dokončením procesu registrácie sa Používateľ zaväzuje dodržiavať tieto podmienky.


2. Registrácia

2.1.
Registrácia Používateľa je nevyhnutná pre plnohodnotné používanie služieb, ktoré PROFICARS.sk prevádzkuje. Registrácia sa vykonáva buď prostredníctvom formulára, ktorý je súčasťou webu, ako aj na samotných internetových stránkach, ktorých je PROFICARS.sk prevádzkovateľom. Spôsob registrácie je súčasťou registračného formulára v službe a súčasťou prevádzkovaných stránok.

Používateľom sa stáva každá osoba, ktorá sa v súlade s týmito podmienkami zaregistruje a vo využívaní tejto služby pokračuje. Potvrdením voľby „súhlasím s podmienkami" a dokončením procesu registrácie sa Používateľ zaväzuje tieto podmienky dodržiavať.

2.2.
Registráciu vykonáva používateľ prostredníctvom formulára, ktorý PROFICARS.sk poskytuje na svojich internetových stránkach.

2.3.
Registrácia umožňuje Používateľovi prístup do všetkých verejných služieb, ktoré PROFICARS.sk prevádzkuje a vyžadujú prihlásenie.

2.4.
Systém registrácií na online stránkach a Službách PROFICARS.sk umožňuje používateľovi automatické prihlásenie do všetkých Služieb PROFICARS.sk, ktoré vyžadujú prihlásenie. V prípade, že používateľ vyplní všetky údaje v profile používateľa, budú tieto údaje automaticky poskytované službám, ktoré ich vyžadujú bez potreby dodatočného zásahu používateľa.

2.5.
Používateľ sa môže kedykoľvek zo systému odhlásiť a časti webu PROFICARS.sk, ktoré nevyžadujú prihlásenie môže používať anonymne.

2.6.
Pri Registrácii je používateľ povinný pravdivo a úplne vyplniť údaje o svojej osobe. Tieto údaje sú pre používateľa prístupné v profile používateľa na stránkach prevádzkovaných PROFICARS.sk. Profil používateľa je chránený prihlasovacím menom a heslom používateľa. Používateľ môže v profile používateľa vybrané uložené údaje kedykoľvek zmeniť či upraviť.

2.7.
PROFICARS.sk je oprávnený kedykoľvek v súvislosti s rozšírením služby vyžadovať uvedenie ďalších údajov o používateľovi. Pokiaľ používateľ tieto údaje neuvedie, je PROFICARS.sk oprávnený Používateľovi neumožniť prístup k stránkam alebo službám, ktorých využívanie je podmienené uvedením týchto ďalších údajov. Ak používateľ neuvedie správne a pravdivé údaje v prípade súťaží alebo iných služieb, v ktorých môže používateľ získať finančné alebo vecné ceny alebo bezodplatné služby, PROFICARS.sk je oprávnený takéhoto používateľa vylúčiť z účasti na súťažiach, alebo službách a to aj v prípade, že používateľ získa výhru.

2.8.
Údaje o Používateľoch použije Prevádzkovateľ výlučne v medziach a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len: „nariadenie GDPR“) a ustanoveniami. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a týchto podmienok.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré si Používateľ zadal sám pri registrácii, a to v rozsahu uvedenom v registračnom formulári (prihlasovacie meno, e-mailová adresa), prípadne údaje, ktoré ukladá Používateľ sám pri využívaní Služieb. Prevádzkovateľ uchováva aj iné ako osobné údaje, a to napr. názov spoločnosti, IČO, emailová adresa a telefónne číslo Používateľa, ktorý je právnickou osobou, a súkromné údaje (iné ako osobné údaje), ktorými sú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným Používateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo používateľom uvedené „nezverejniť“ a pod.) a pošta, a to aj v prípade, ak je zdieľaná. IP adresa počítača a časy prístupov (Logy) používateľa sa nepovažujú za súkromný údaj Používateľa. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa na účely registrácie a služieb s tým súvisiacich v súlade so zásadami ochrany osobných údajov. Neposkytnutie osobných údajov Používateľom znamená nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytovania služieb, ktoré súvisia s registráciou. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa aj na účely skvalitňovania svojich služieb pre Používateľov, zobrazovania reklamy a zasielania reklamných e-mailov v súlade s čl. VI ods. 7 Pravidiel a za účelom ochrany Služby a iných Používateľov na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

2.9.
Osobné údaje Používateľa môžu byť v súvislosti s niektorými (najmä inzertnými a sociálnymi) Službami, poskytovanými na Serveroch, sprístupnené resp. zverejnené iným osobám, t.j. iným Používateľom za účelom poskytovania Služieb alebo poskytnuté partnerským subjektom.

2.10.

Registrácia Používateľa nevyhnutná pre plnohodnotné používanie služieb je bezplatná. Používanie všetkých služieb PROFICARS.sk je bezplatné, ak nie je služba výslovne označená ako spoplatnená. V takom prípade je registrácia v tejto službe bezplatná a používateľ zaplatí len za vopred označené spoplatnené služby alebo produkty.

2.11.

PROFICARS.sk uchováva Používateľom zadané údaje v rámci Profilu Služby v zabezpečenej databáze. PROFICARS.sk chráni Profil Služby pomocou moderných šifrovacích technológií. PROFICARS.sk prehlasuje, že podnikol všetky možné, t.j. známe opatrenia, aby tieto údaje zabezpečil pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb. PROFICARS.sk však nenesie zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby získajú prístup k Profilu používateľa jednotlivých Používateľov a/alebo k ich používateľským kontám a/alebo k príslušnej databáze PROFICARS.sk či partnerov využívajúcich Služby a tieto údaje neoprávnene použijú, využijú, zneužijú alebo ich sprístupnia tretím osobám. Používateľ prehlasuje, že si je v tejto súvislosti vedomý rizík pre neho vyplývajúcich z vyššie uvedených neoprávnených zásahov tretích osôb.

2.12.

PROFICARS.sk je oprávnený sledovať údaje z profilu služby jednotlivých používateľov pre vlastné štatistické účely. PROFICARS.skje oprávnený informovať webové servery tretích osôb o priemernom veku, pohlaví a ďalších štatistických údajoch týkajúcich sa používateľov. PROFICARS.sk je oprávnený tieto informácie zverejňovať. Tieto zverejnené zostavy nebudú obsahovať osobné údaje, ktoré by mohli identifikovať  používateľa, alebo ktoré by umožnili Používateľa kontaktovať. Používateľ s týmto výslovne súhlasí.

2.13.

PROFICARS.sk nezodpovedá za prípadné škody, ku ktorým by došlo v dôsledku zneužitia prihlasovacích údajov, alebo zneužitia jeho identity.

 

3. Objednávka reklamy

3.1. PROFICARS.sk poskytne objednávateľovi reklamu na základe zmluvy o poskytnutí reklamných služieb („Zmluva“), respektíve dohody o poskytnutí služieb, ktorá môže byť vykonaná aj na základe písomného dohovoru, či dohody prostredníctvom elektronickej komunikácie. Zmluva je uzatvorená v okamihu preukázateľného potvrdenia jej obsahu oboma zmluvnými stranami. Za objednávateľa môže zmluvu potvrdiť len osoba oprávnená konať v mene objednávateľa, osoba, ktorej vyplýva oprávnenie konať v mene objednávateľa z pracovnej náplne alebo osoba splnomocnená objednávateľom. V prípade pochybností je PROFICARS.sk oprávnený požadovať preukázanie plnomocenstva alebo poverenia.

3.2. Ak je objednávateľom mediálna alebo reklamná agentúra, ktorá objednáva reklamné služby pre tretiu stranu, PROFICARS.sk je oprávnený požadovať od objednávateľa preukázanie splnomocnenia alebo zmluvy, z ktorého vyplýva oprávnenie zastupovať klienta v dostatočnom rozsahu.

3.3. Zmluva o poskytnutí reklamných služieb musí obsahovať najmä: a) označenie zmluvných strán vrátane adresy sídla, prípadnú poštovú adresu objednávateľa, ak je odlišná od sídla, IČO, DIČ/IČ DPH b) názov reklamnej kampane a klienta, ak klientom nie je objednávateľ c) konkretizáciu reklamných formátov a ich rozmer alebo počet zobrazení alebo zverejnení, podľa toho, ktorý z údajov je aplikovateľný pre konkrétny druh reklamného formátu d) čas zverejnenia reklamnej kampane e) výšku zľavy a agentúrnej provízie, ak boli dohodnuté f) konkretizáciu ostatných služieb, ak boli dojednané g) dátum uzatvorenia zmluy h) potvrdenie zmluvy osobami oprávnenými konať za zmluvné strany

3.4. PROFICARS.sk na základe riadne uzatvorenej zmluvy rezervuje pre objednávateľa mediálny priestor dojednaný v zmluve a zverejní v ňom reklamné prvky objednávateľa. Ak objednávateľ a PROFICARS.sk uzatvorili rámcovú zmluvu o poskytovaní reklamných služieb, jednotlivé mediálne plány alebo iné špecifikácie uzatvorené na základe rámcovej zmluvy sa na účely týchto VOP považujú za zmluvu o poskytovaní reklamných služieb.

3.5. Zmena zmluvy o poskytnutí reklamných služieb, pokiaľ v týchto VOP nie je výslovne uvedené inak, je možná len na základe písomnej dohody objednávateľa a PROFICARS.sk.

3.6. Pokiaľ sa zmluvné strany vopred nedohodnú inak, PROFICARS.sk je oprávnený predĺžiť termín zverejnenia reklamnej kampane až do času, kým nebude splnený zmluvne dojednaný počet zobrazení alebo zverejnení reklamného formátu.

4. Reklamné prvky

4.1. Objednávateľ je povinný doručiť PROFICARS.sk všetky reklamné prvky (grafické, technické aj textové) na vlastné náklady najneskôr 3 (tri) pracovné dni pred dátumom začiatku reklamnej kampane, okrem reklamných prvkov dodávaných automaticky (napr. prostredníctvom XML feed). Nosiče, či originály mediálnych projektov, na ktorých boli zaznamenané reklamné podklady, zostávajú v PROFICARS.sk; na požiadanie a za úhradu nákladov na doručenie PROFICARS.sk doručí nosiče objednávateľovi. Nosiče, ktoré si objednávateľ nevyžiadal ani do 6 mesiacov po ukončení zverejnenia reklamných prvkov, PROFICARS.sk zlikviduje. Reklamné prvky zverejnené na webstránkai www.proficars.sk je PROFICARS.sk oprávnený archivovať v interných systémoch.

 4.2. Všetky reklamné prvky musia spĺňať pravidlá stanovené v Technických podmienkach. Ak je uzatvorená zmluva o poskytnutí reklamných služieb, ktorej predmetom je poskytnutie reklamných formátov Screen a neštandardných reklamných formátov, PROFICARS.sk je oprávnený vykonať predchádzajúce schvaľovanie reklamných prvkov a ostatných parametrov reklamnej kampane.

4.3. Objednávateľ je oprávnený požadovať vykonanie zmeny reklamných prvkov počas trvania reklamnej kampane alebo zverejnenie viacerých reklamných prvkov v rámci jednej kampane.

4.4. Objednávateľ zodpovedá za obsahovú stránku reklamy a vyhlasuje, že reklamné prvky neporušujú právne predpisy v oblasti nekalej súťaže, autorských práv a iných práv na ochranu duševného vlastníctva, ochrany spotrebiteľa, reklamy ako aj iných všeobecne záväzných právnych predpisov a Etický kódex reklamnej praxe vydaný Radou pre reklamu. Objednávateľ vyhlasuje, že reklamné prvky určené na zverejnenie v reklame, ktoré napĺňajú pojmové znaky diela, sú (i) zamestnaneckými dielami a objednávateľ je oprávnený k nim vykonávať majetkové práva; alebo (ii) oprávnenie nakladať s reklamnými prvkami nadobudol Objednávateľ na základe zmluvy s autorom alebo inou osobou oprávnenou vykonávať majetkové práva k nim a autor alebo iná osoba oprávnená vykonávať majetkové práva k reklamným prvkom udelila objednávateľovi súhlas na udelenie sublicencie. V prípade, ak objednávateľ nadobudol oprávnenie nakladať s reklamnými podkladmi podľa ustanovenia ods. (ii) tohto bodu tohto článku, súhlas na použitie takýchto diel na základe zmluvy o poskytnutí reklamných služieb sa považuje za udelenie sublicencie.

4.5. Objednávateľ sa zaväzuje kedykoľvek bez zbytočného odkladu na základe žiadosti PROFICARS.sk preukázať svoje oprávnenia na použitie reklamných prvkov v rozsahu dostačujúcom na účel zmluvy o poskytnutí reklamných služieb.

4.6. Objednávateľ vyhlasuje, že jeho vyhlásenia v tomto článku VOP sú pravdivé a zakladajú sa na skutočnosti a zaväzuje sa bez zbytočného odkladu poskytnúť PROFICARS.sk plnú súčinnosť pri riešení nárokov tretích strán a podľa požiadavky PROFICARS.sk prevziať komunikáciou s treťou stranou; tým nie sú dotknuté iné práva PROFICARS.sk podľa týchto VOP.

4.7. V prípade, že objednávateľ dodáva PROFICARS.sk už vyhotovené reklamné prvky na zverejnenie, nezodpovedá PROFICARS.sk za vady reklamy spôsobené použitím týchto reklamných prvkov.

    1. Ak PROFICARS.sk vykonáva výrobu alebo úpravu reklamných prvkov pre objednávateľa, objednávateľ zodpovedá za reklamné prvky, ktoré dodal PROFICARS.sk, v rozsahu podľa bodu, Reklamné prvky, okrem tých, ktoré dodá objednávateľ podľa predchádzajúcej vety, vytvára PROFICARS.sk na základe zmluvy o poskytnutí reklamných služieb s objednávateľom. PROFICARS.sk predloží návrh reklamných prvkov objednávateľovi na schválenie najneskôr 1 pracovný deň pred dojednaným začiatkom reklamnej kampane, pričom objednávateľ môže odmietnuť prevzatie reklamných prvkov, ak nie sú zhotovené v súlade so zmluvou o poskytnutí reklamných služieb. Objednávateľ sa zaväzuje doručiť námietky k vytvoreným reklamným prvkom najneskôr jeden pracovný deň pred dojednaným dňom začiatku reklamnej kampane, v opačnom prípade sa reklamné prvky považujú za schválené a PROFICARS.sk ich použije na plnenie dohodnutých reklamných služieb.

4.9. Objednávateľ je oprávnený použiť reklamné prvky v plnom rozsahu dodané a vytvorené PROFICARS.sk len na účely reklamy na webstránke PROFICARS.sk; použitie iným spôsobom, najmä šírenie alebo sprístupňovanie verejnosti alebo verejný prenos je objednávateľ oprávnený vykonať len na základe samostatnej licenčnej alebo sublicenčnej zmluvy s PROFICARS.sk.

4.10. Objednávateľ je oprávnený použiť upravené reklamné prvky, ktorých úpravy vykonal PROFICARS.sk na základe zmluvy o poskytnutí reklamných služieb. Cena za udelenie práva na použitie je zahrnutá v dojednanej cene za poskytnutie reklamných služieb.

4.11. Reklamné prvky objednávateľa zverejňované automaticky v reklamných formátoch PROFICARS.sk musia spĺňať všetky podmienky podľa týchto VOP a aktuálnych Technických podmienok.

4.12. PROFICARS.sk nezodpovedá za pravdivosť informácií zverejnených v inzercii a za klamlivú reklamu alebo porovnávaciu reklamu. PROFICARS.sk zodpovedá za pravdivosť informácií zverejnených v inzercii, ak propaguje svoje tlačové a elektronické produkty, aktivity a služby. PROFICARS.sk nezodpovedá za obsah diskusných príspevkov používateľov internetových webstránok PROFICARS.sk alebo subjektu, na ktorú má priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv alebo ktorý má priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv na PROFICARS.sk.

5. Práva PROFICARS.sk

5.1. PROFICARS.sk je oprávnený nezverejniť reklamné prvky alebo ich zverejňovanie pozastaviť z dôvodov v týchto VOP, t.j. v prípadoch kedy môže PROFICARS.sk odstúpiť od zmluvy o poskytnutí reklamných služieb. PROFICARS.sk zverejní reklamné prvky alebo ich zverejňovanie obnoví akonáhle pominú dôvody nezverejnenia alebo pozastavenie zverejnenia. PROFICARS.sk sa zaväzuje bez zbytočného odkladu upovedomiť objednávateľa písomne, emailom (alebo telefonicky s následným upovedomením jednou z uvedených foriem) o nezverejnení alebo pozastavení zverejnenia reklamných prvkov a jeho dôvodoch. Ak objednávateľ vykoná nápravu vytýkaného stavu po uplynutí lehoty stanovenej na zjednanie nápravy, PROFICARS.sk je oprávnený začať reklamnú kampaň s primeraným oneskorením zodpovedajúcim omeškaniu objednávateľa a reklamná kampaň bude končiť v čase pôvodne dojednanom. Ak poskytnutie reklamných služieb po oneskorenom dodaní reklamných prvkov nie je možné z dôvodu obsadenosti mediálneho priestoru, PROFICARS.sk a objednávateľ vyvinú primerané úsilie na náhradnú realizáciu reklamnej kampane. Ak objednávateľ a PROFICARS.sk nedospejú k dohode o náhradnom riešení, tým nie je dotknutý nárok PROFICARS.sk na zmluvnú pokutu.

5.2. PROFICARS.sk je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí reklamných služieb, ak: a) reklamné prvky nezodpovedajú svojou kvalitou alebo obsahom týmto VOP, Technickým podmienkam alebo zmluve o poskytnutí reklamných služieb a objednávateľ neodstráni vady najneskôr na 3. deň pred dohodnutým dňom začiatku poskytovania reklamných služieb; b) tretia strana uplatní námietky voči reklamným prvkom, ak sa objednávateľ s námietkami tretej strany nevysporiada v dostatočnom rozsahu podľa uváženia PROFICARS.sk najneskôr do dojednaného dňa začiatku poskytovania reklamných služieb; c) reklamné prvky sú podľa uváženia PROFICARS.sk v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR, s Etickými pravidlami pre reklamu vydanými Radou pre reklamu alebo v rozpore s dobrými mravmi a objednávateľ neodstráni vady najneskôr na 3. deň pred dohodnutým dňom začiatku poskytovania reklamných služieb; d) reklamné prvky nezodpovedajú oprávneným záujmom PROFICARS.sk, a to najmä ak priamo alebo nepriamo propagujú produkty alebo služby konkurenčné vo vzťahu k produktom a službám PROFICARS.sk alebo k samotnému PROFICARS.sk a objednávateľ neodstráni vady najneskôr na 3. deň pred dohodnutým dňom začiatku poskytovania reklamných služieb; e) objednávateľ je v omeškaní so zaplatením svojho splatného záväzku vrátane omeškania so zaplatením zálohovej faktúry f) objednávateľ je v úpadku alebo písomne prehlási nemožnosť riadneho splnenia dlhu; g) objednávateľ bol zrušený alebo predal alebo inak naložil s celým alebo s podstatnou časťou svojho majetku, alebo sa prestal v prevažnej časti zaoberať pôvodnou činnosťou; h) objednávateľ (i) splynie alebo sa zlúči s iným subjektom, alebo (ii) rozdelí sa, alebo (iii) prevedie celé alebo podstatnú časť svojho obchodného imania na iný subjekt a v dobe splynutia, zlúčenia, rozdelenia alebo prevodu hlavný nástupnícky alebo nadobúdajúci subjekt neprevezme, podľa zákona alebo podľa zmluvy, primerane uspokojivo pre PROFICARS.sk, všetky záväzky objednávateľa zo zmluvy o poskytnutí reklamných služieb; i) objednávateľ porušil niektorú zo svojich povinností podľa týchto VOP a nápravu nezjednal ani v primeranej lehote stanovenej na nápravu.

5.3. Odstúpenie od zmluvy o poskytnutí reklamných služieb je účinné okamihom, kedy PROFICARS.sk doručil objednávateľovi informáciu o tejto skutočnosti a to písomne alebo alebo formou elektronickej pošty.

5.4. PROFICARS.sk je oprávnený nezverejniť reklamné prvky alebo ich zverejňovanie pozastaviť, z dôvodu vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť PROFICARS.sk v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka ako aj z dôvodov porušenia povinností tretích osôb (napr. dodávatelia PROFICARS.sk), a to až do času, kým pominú dôvody, ktoré PROFICARS.sk bránili v zverejnení. PROFICARS.sk sa zaväzuje bez zbytočného odkladu upovedomiť objednávateľa písomne, faxom, emailom (alebo telefonicky s následným upovedomením jednou z uvedených foriem) o nezverejnení alebo pozastavení zverejnenia reklamných prvkov a jeho dôvodoch.

5.5. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku je bez písomného povolenia vydavateľa zakázané.

5.6. PROFICARS.sk je oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia zrušiť používanie profilu používateľa v službách, alebo obmedziť prístup používateľa ku ktorejkoľvek časti svojich služieb. PROFICARS.sk je tak oprávnený konať obzvlášť vtedy, ak používateľ porušuje ustanovenia týchto podmienok alebo pravidiel pre jednotlivé Služby.

5.7. PROFICARS.sk je oprávnený zrušiť používanie úplného profilu používateľa a obmedziť alebo úplne ukončiť jeho prístup do všetkých poskytovaných služieb aj v takom prípade, ak:
a) Používateľ porušuje pravidlá alebo podmienky používania jednej vybranej služby
b) Používateľ koná v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky
c) Používateľ svojím konaním obťažuje, alebo obmedzuje riadne používanie služieb ostatným používateľom
d) Používateľ svojím konaním spôsobuje obmedzenie, alebo preťaženie funkčnosti webových serverov PROFICARS.sk

6. Storno podmienky, odstupné a zmluvné pokuty

6.1. Storno podmienky: Objednávateľ je oprávnený zrušiť zmluvu o poskytnutí reklamných služieb zaplatením odstupného. Zmluva o poskytnutí reklamných služieb sa zrušuje doručením písomného oznámenia objednávateľa o tom, že využíva svoje právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí reklamných služieb a zaplatí odstupné určené podľa nasledujúceho bodu tohto článku VOP a zaplatením odstupného; pre určenie okamihu zrušenia zmluvy o poskytnutí reklamných služieb je rozhodujúci čas udalosti, ktorá nastane neskôr, t.j. zaplatenie odstupného alebo doručenie oznámenia. Objednávateľ a PROFICARS.sk sa dohodli, že ustanovenia § 355 ods. 2 Obchodného zákonníka sa nepoužije. 2. Suma odstupného závisí od okamihu, kedy objednávateľ využije svoje právo zrušiť zmluvu o poskytnutí reklamných služieb: a) Viac ako 30 dní pred začiatkom reklamnej kampane

6.2. PROFICARS.sk vystaví faktúry so všetkými náležitosťami riadneho daňového dokladu do 15 dní po skončení reklamnej kampane prípadne do 15 dní po skončení kalendárneho mesiaca, pokiaľ v zmluve o poskytnutí reklamných služieb nie je dohodnuté inak.

6.3. Splatnosť každej faktúry je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi, ibaže by bola vo faktúre uvedená lehota splatnosti dlhšia. V prípade, že faktúra nebude riadne a včas zaplatená, je PROFICARS.sk oprávnený účtovať objednávateľovi za každý deň omeškania úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania. Za riadnu úhradu sa považuje úhrada obsahujúca správne uvedené všetky hlavné identifikačné znaky, ktoré sú uvedené na faktúre, a to najmä variabilný symbol, číslo účtu a čiastku. Bez uvedenia správneho variabilného symbolu nie je možné platbu priradiť, a teda záväzok objednávateľa nemožno považovať za splnený. Za včasnú úhradu sa považuje úhrada pripísaná na účet PROFICARS.sk najneskôr v deň splatnosti uvedený na faktúre. V prípade nepripísania platenej sumy v prospech účtu PROFICARS.sk je objednávateľ povinný úhradu reklamovať u subjektu, prostredníctvom ktorého úhradu vykonal.

6.4. PROFICARS.sk je oprávnený vystaviť zálohovú faktúru až do výšky sumy 100% ceny za reklamu. Ak platba nebude pripísaná na účet PROFICARS.sk v deň začatia reklamnej kampane, nie je PROFICARS.sk povinný reklamnú kampaň vykonať v deň dojednaný v zmluve o poskytnutí reklamných služieb a je oprávnený začať s poskytovaním reklamných služieb až po pripísaní zálohovej platby za reklamu na účet spoločnosti PROFICARS.sk, pričom reklamná kampaň bude ukončená v zmluvne dojednanom čase.

6.5. PROFICARS.sk je oprávnený jednostranne započítať svoje splatné pohľadávky voči objednávateľovi s pohľadávkami objednávateľa voči PROFICARS.sk. Objednávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky s pohľadávkami PROFICARS.sk, pokiaľ sa písomne nedohodol so PROFICARS.sk inak.


7. Štatistiky

7.1. PROFICARS.sk generuje ku každej zrealizovanej reklamnej kampani štatistiku na základe požiadavky objednávateľa.

7.2. Štatistika poskytuje údaje online a obsahuje údaje o počte zobrazení reklamy za každý deň, počte kliknutí na reklamný formát, či koeficient podľa požiadavky Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený použiť vlastné štatistické nástroje na meranie reklamy len na základe predchádzajúcej dohody so PROFICARS.sk.

7.3. Pokiaľ sa objednávateľ a PROFICARS.sk písomne nedohodnú inak, pre účel prípadnej reklamácie sú záväzné hodnoty počtu zobrazení uvádzané v štatistike generovanej spoločnosťou PROFICARS.sk.

8. Reklamácie

8.1. Ak PROFICARS.sk neposkytol reklamné služby v rozsahu a spôsobom podľa platnej zmluvy o poskytnutí reklamných služieb ako aj v prípade nefunkčnosti služieb PROFICARS.sk, ktoré sa týkajú prebiehajúcej reklamnej kampane objednávateľa, je objednávateľ oprávnený požadovať primeranú zľavu z ceny reklamy alebo poskytnutie náhradného plnenia. Objednávateľ je povinný uplatniť si reklamáciu do 7 dní od ukončenia reklamnej kampane, v ktorej sa vada vyskytla.

8.2. Vadou reklamy nie je (i) zobrazovanie reklamy výlučne v časovom intervale, v ktorom je reklama automaticky zobrazovaná reklamným systémom podľa zmluvy a (ii) výkyv v návštevnosti webstránky, ak bude splnený rozsah reklamy podľa zmluvy.

8.3. Zľava z ceny sa uplatňuje na základe dohody.

8.4. Námietky voči vystaveným faktúram je povinný objednávateľ písomne uplatniť u PROFICARS.sk do 7 kalendárnych dní po doručení faktúry, inak sa na námietku neprihliada. Námietka nespôsobuje prerušenie plynutia lehoty splatnosti, ibaže je takáto námietka uznaná pred uplynutím lehoty splatnosti PROFICARS.sk.

9. Reklamné súťaže a reklamné články

9.1. Reklamné súťaže sú reklamným formátom, ktorý poskytuje PROFICARS.sk objednávateľovi na základe zmluvy o poskytovaní reklamných služieb. Za reklamné súťaže sa považujú: a) súťaže s cenami pre účastníkov, b) hry relaxačného alebo iného charakteru, aj keď na účasť na nich je potrebný vklad, ktorý sa účastníkovi takejto hry, ak prehrá, nevracia, c) kvízy spočívajúce v odpovediach na otázky alebo v preukázaní vedomostí a zručnosti, ak je výsledok hry určovaný v prevažnej miere na základe preukázania vedomostí alebo zručnosti d) súťaže organizované na webovej stránke, či sociálnych sieťach PROFICARS.sk, v ktorých sa odpovedá na vopred dohodnutú otázku a podobne.

9.2. Organizátorom reklamných súťaží je PROFICARS.sk, ktorý zodpovedá za splnenie práv a povinností vo vzťahu k účastníkom reklamnej súťaže. PROFICARS.sk je reklamným partnerom objednávateľa a vykonáva činnosti v rozsahu podľa zmluvy o poskytnutí reklamných služieb uzatvorenej s objednávateľom. PROFICARS.sk zodpovedá za získanie všetkých súhlasov a povolení, ak sú na organizáciu danej reklamnej súťaže vyžadované v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.3. Reklamné články zverejní PROFICARS.sk v dojednaný deň začiatku poskytovania reklamných služieb ako prvý článok na mieste (v sekcii), ktoré bolo dohodnuté ako miesto zverejnenia, a to až do času, kým nie je reklamný článok nahradený na prvom mieste iným textom, prípadne na základe dohody s objednávateľom. Reklamný článok PROFICARS.sk zverejňuje na webstránke na stálo, pokiaľ nie je s objednávateľom dohodnutá iná doba zverejnenia. PROFICARS.sk je však oprávnený vymazať reklamný článok kedykoľvek po uplynutí doby splatnosti faktúry.

 

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Tieto VOP ako aj všetky právne vzťahy s nimi súvisiace a z nich vyplývajúce, sa riadi právnymi predpismi SR a to najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Rozhodné právo pre zmluvu o poskytnutí reklamných služieb je hmotné aj procesné právo SR.

10.2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí reklamných služieb uzatvorenej medzi PROFICARS.sk a objednávateľom.

10.3. PROFICARS.sk je oprávnený tieto Všeobecné obchodné podmienky jednostranne meniť, pričom pre platne uzatvorený zmluvný vzťah medzi PROFICARS.sk a objednávateľom sú záväzné aktuálne VOP.

10.4. V zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, odchylné dojednania v zmluve o poskytnutí reklamných služieb a v rámcovej zmluve uzatvorenej medzi PROFICARS.sk a objednávateľom majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

10.5. Súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi objednávateľom a PROFICARS.sk je cenník banerovej reklamy.

10.6. Tieto Všeobecné obchodné podmienky poskytovania reklamných služieb sú platné od 1.12.2020


11. OSTATNÉ

11.1. PROFICARS.sk je oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia bez súhlasu používateľov a i bez ich predchádzajúceho oboznámenia služby upravovať, inovovať alebo zrušiť.

11.2. PROFICARS.sk je oprávnený odosielať všetkým novým používateľom e-mail s informáciami o svojich službách. PROFICARS.sk je oprávnený odoslať aj e-mail s informáciami o novinkách, alebo inováciách poskytovaných Služieb.


12. PLATNOSŤ PODMIENOK

12.1.
Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť okamžite po zverejnení na webovej stránke www.proficars.sk

V Bernolákove, 1.12.2020