1. mája 2004 Slovensko spolu s Českom a ďalšími vstúpilo do EÚ

A veľa vecí odvtedy nie je ako predtým. Na ten deň sa pamätám presne. Bola sobota. Posledný aprílový týždeň som šiel s tovarom zo Slovenska do Francúzska. Robil som všetky colné papiere, na Rozvadove som vyclieval. V piatok 30. apríla 2004 som tovar vo Francúzsku vykladal. Ďalšiu nakládku som mal v pondelok 3. 5. 2004 do Českej republiky. No po nakládke som mohol vyraziť priamo na vykládku. Bez colných formalít, bez dlhého státia na hraničnom prechode.

Máj 2004 mal dopad aj na to, že po rokoch na prácu vodiča profesionála už nestačilo len vlastniť vodičské oprávnenie. 15.7.2003, teda ešte pred tým než do EU vstúpilo aj Slovensko, Európsky parlament prijal Smernicu 2003/59/ES o kvalifikácii vodičov a všetky členské štáty zaviazal do 10.9.2009  zaviesť ju do svojho práva. To sa skôr či neskôr postupne podarilo vo všetkých členských štátoch EU. Dnes už nenájdeme krajinu v EU, kde by vodič nepotreboval kvalifikačnú kartu, alebo vodičský preukaz s kódom "95". Teda doklad o tom, že absolvoval výcvik nie vo vedení vozidla, ale ostatných činností spojených s prepravou tovaru alebo osôb po cestách.

Ak teraz v roku 2022 čítam k uvedenej smernici dôvodovú správu, musím sa usmiať a pýtam sa, či uvedená smernica priniesla želané ovocie. Cieľom jej prijatia bolo zjednotenie výcviku vodičov v EÚ, pretože len vo veľmi málo krajinách sa okrem vodičského preukazu vyžadoval ešte osobitný výcvik. To, že Slovensko za bývalého režimu taký výcvik malo a došlo k jeho zrušeniu, je už iná kapitola. Ďalším cieľom prijatia smernice, bolo zvýšiť bezpečnosť na cestách, keďže témou kurzov sa stali bezpečnostné pravidlá, defenzívny štýl jazdy, znalosť predpisov. A ešte jeden, ktorý ma dostal najviac: „okrem toho moderný charakter profesie vodiča by mal vzbudiť záujem mladých ľudí o toto povolanie, čo v krátkom čase prispeje k získaniu nových vodičov. Odpoveď, či bol cieľ v súvislosti s náborom nových vodičov naplnený, nechám posúdiť na každom. Možno takmer 20 rokov od prijatia smernice, je krátky čas. Každopádne bez získania kvalifikačnej karty a jej pravidelného obnovovania každých 5 rokov, vodič dnes nemôže jazdiť cestami EU. Ak nespadá do výnimky, samozrejme.

Vodičské kurzy sa delia na dva základné

Základná kvalifikácia -  pre všetkých, ktorí získali VP sk. C po 10.9.2009 a sk. D po 10.9.2008.

Teda od týchto dátumov všetci novopečení vodiči, musia po absolvovaní (prípadne počas, lebo aj to je už umožnené), výcvikového kurzu v autoškole, absolvovať ešte ďalších 140 hodín (v prípade nesplnenia vekovej podmienky, počet hodín je 280 h) v školiacom stredisku. Po absolvovaní takého kurzu je uchádzač školiacim strediskom prihlásený na skúšky, organizované Okresným úradom, odborom cestnej dopravy. Skúšky sú z teoretickej časti, kde pred komisiou uchádzač píše test pozostávajúci z 80 otázok. Až na základe úspešného zloženia skúšky, napísaním testu získa uchádzač kvalifikačnú kartu vodiča. Bez tejto procedúry, len s vodičským oprávnením, nemôže vodič sadnúť za volant nákladného vozidla prípadne autobusu, ktorý vykonáva štandardnú prepravu tovaru či osôb po ceste.

Pravidelný výcvik – pre tých, ktorí získali VP sk. C pred 10.9.2009 a sk. D pred 10.9.2008, prípadne už vlastnia kvalifikačnú kartu

V dnešnej dobe ide o najpočetnejšiu skupinu vodičov. Kvalifikačná karta sa obnovuje každých 5 rokov, po absolvovaní kurzu v rozsahu 35 hodín,  v školiacom stredisku. Nevykonávajú sa skúšky. V praxi sa často stretávam s tým, že vodiči  sa neskoro začnú zaujímať o koniec platnosti karty. Je to spôsobené tým, že doposiaľ nikto kartu od nich nevyžadoval, majú za to, že je to pre nich zbytočný doklad a nevidia v nej žiadny zmysel. Nie málo vodičov jazdí s neplatnou kartou. Platnosť kvalifikačnej karty je uvedená na prednej strane v riadku 4b. 21.4.2025. Rok pred uplynutím tohto dátumu môže vodič absolvovať výcvik v školiacom stredisku. V našom prípade od 22.4.2024 môže vodič absolvovať výcvik, po jeho absolvovaní školiace stredisko doručí žiadosť na Okresný úrad a vodičovi bude vydaná nová karta s platnosťou do 21.4.2030 teda 5 rokov odo dňa ukončenia platnosti starej karty, nie od ukončenia kurzu. 

Kedy absolvovať ďalší kurz?

Vodič má zhruba rok na to, aby absolvoval pravidelný výcvik. Platnosť novej karty by mala začínať koncom platnosti starej. Ako môžete vidieť, na karte vyššie, nová začala platiť už od skončenia kurzu. V istej chvíli má vodič 2 platné KKV karty, ale po obdržaní novej karty, môže starú zlikvidovať. Podstatné je, že koniec platnosti je vždy 5 rokov od konca platnosti starej karty. Ak vodič urobí kurz v poslednom roku platnosti karty, nič tým nestratí, naopak nebude sa musieť na poslednú chvíľu naháňať. Nie je správne nechávať si povinný výcvik na poslednú chvíľu. Zvyčajne vodiči kontaktujú školiace stredisko neskoro a potom sú nedočkaví, že im kvalifikačná karta neprišla. Okresný úrad však kartu nevyrába. Tá musí ísť na výrobu do externej firmy, odtiaľ späť na úrad, až potom je zasielaná vodičovi. A ďalšou vecou, ktorá predlžuje čas je to, že karta je doručovaná do vlastných rúk. Ak vodič nie je doma, nik z príbuzných nemá splnomocnenie prevziať zásielku. Ak ju vodič nevyzdvihne počas doby uloženia na pošte, karta sa následne vráti na Okresný úrad, kde čaká na prevzatie. Úrad ju zvyčajne znova neposiela. 

V roku 2021 došlo v kvalifikácii vodičov k viacerým zmenám. Či prinesú želané ovocie, ako istého času mala priniesť vyššie spomínaná smernica, ukáže čas. O tom, aké zmeny to sú napíšem v niektorom z ďalšich materiálov.