Hneď na začiatku musím povedať, že tento pojem nie je nič nové. Neviem, či by som nazval novou vecou záležitosť skoro 20 ročnú. Maximálny týždenný pracovný čas mobilného pracovníka v doprave, vychádza zo smernice 2002/15/ES, z roku 2002. Samozrejme, smernica nie je priamo pre členské krajiny uplatniteľná a každá členská krajina ju musí implementovať do svojho právneho systému. V Slovenskej republike sa tak stalo prijatím zákona 462/2007. Maximálny týždenný pracovný čas mobilného zamestnanca (teda aj vodiča) možno predlžiť až na 60 hodín..., tak hovorí spomínaný zákon, tá veta síce pokračuje ďalej, ale nám však toto zatiaľ stačí.

Obrázok č. 1a - Displej tachografu VDO 4.0e s hodnotami pracovného času

A ten istý pojem sa spomína aj  pre každého vodiča v dobre známom Nariadení 561/2006. Ak si v Nariadení nájdeme článok 6, v druhom odseku čítame: týždenný čas jazdy nesmie presiahnuť 56 hodín. Veta pokračuje ďalej: a nesmie spôsobiť prekročenie maximálneho týždenného pracovného času, ako je ustanovený v smernici 2002/15/ES. Dosť podstatná časť vety, či?  A nie, smernicu si už otvárať nemusíme, prezradím, je to 60 hodín. Prečo teda pojem, ktorý je známy, ak rátam len od vzniku Nariadenia 561/2006, teda 16 rokov, je medzi vodičmi málo rozšírený a v podstate neznámy?

Obrázok č. 1b - Displej tachografu Stoneridge s hodnotami pracovného času  


Vodiči väčšinou poznali Dohodu AETR. S príchodom Nariadenia 561/2006 sa vodiči jazdiaci v rámci EU museli začať riadiť ním. Niektorí v domnienke, že ide o nový AETR. Pričom to samozrejme nie je pravda. AETR aj Nariadenie však pojednávajú o dobe jazdy a odpočinkoch, nie o pracovnom čase. Rozšírilo sa povedomie, ako keby vodič nerobil nič, iba jazdil a odpočíval. Vodičom sa hovorilo o maximálnom čase jazdy za týždeň 56 hodín, ale akosi sa zabúdalo dopovedať tú druhú časť vety. Čo nesmie byť pri tom prekročené. Stačí dodržiavať Nariadenie 561/2006 a všetko bude dobré. Áno, nariadenie je nadradené národným predpisom, ale musí sa brať v jednom celku s nimi. Nemôžeme si zobrať iba Nariadenie a všetko ostatné ide bokom.

Koľko môžem pracovať?

To je jednoduché, ak budeš spať 11 hodín tak 13 makáš. Ale 3x nemusíš spať ani 11, stačí 9 hodín, vtedy môžeš zarezávať až 15 hodín. Jednoduchá matematika 24-9 a 24-11. A tak viacerí vodiči nepoznajú nič iné len 13 a 15 hodinové výkony, lebo to môžu, lebo to je ok. V zmysle Nariadenia áno. V zmysle ostatných predpisov? Ak sa chceme dozvedieť viac o pracovnom čase vodiča, musíme si zobrať nielen Nariadenie 561/2007 ale aj zákon 462/2007. Ten vychádza z už spomínanej smernice 2002/15/ES. Alebo aspoň by mal. Pretože niektoré pasáže tomu vôbec nenasvedčujú. Účelom článku nie je posudzovať dokonalosť zákona 462/2007, k tej ma aj tak ďaleko. Mojim cieľom je poukázať na existenciu limitu pracovného času aj u vodičov. A v konečnom dôsledku, väčšina vodičov je zamestnancami, tak k uvedeným dvom predpisom je potrebné prirátať Zákonník práce. 

Obrázok č. 2a - Upozornenie na prekročenie pracovného času 6 hodín na tachografe VDO 4.0e

Tak čo sa do 60 hodín pracovného času ráta a ako?

Pracovný čas vodiča nie je jeho výkon, ako si to niektorí vodiči myslia. Výkonom vodiči nazývajú čas od skončenia jedného denného (príp. týždenného) odpočinku, do nasledujúceho denného (príp. týždenného) odpočinku. Predpisy taký pojem nepoznajú, resp. nazývajú ho denná pracovná doba (Nariadenie 165/2014 o tachografoch). A nie je ním  ani všetok čas strávený vo vozidle.

Pracovný čas vodiča nie je len jazda, ako si to myslia šéfovia

Do limitu 60 hodín pracovného času vodiča sa počíta, to čo je prácou. Teda aj čas na nakládke, vykládke, pri tankovaní, údržbe vozidla a ďalšie a ďalšie činnosti, ktoré vodič vykonáva. Presné činnosti sú vymedzené v zákone. Nepočíta sa doba pohotovosti, prestávky v práci a doby odpočinku. Všeobecne. Národné úpravy môžu mať odlišnosti. Ako teda kontrolór na ceste vie či vodič dodržal maximálny týždenný pracovný čas? Veľmi jednoducho. Vyhodnocovacie softvéry, je jedno či ten, ktorý používa Inšpektorát práce alebo používaný Políciou SK, pri vyhodnocovaní dát z karty vodiča berú do výpočtu: doby jazdy a doby označené symbolom kladiviek. Ak tieto aktivity prekročia 60 hodín ide o prekročenie pracovného času za týždeň. Tachograf je pero pre vodiča, tachografova karta papierom. To, čo vodič zapíše tachografom na kartu, to tam bude mať. Ak počas nakládok, vykládok, bude tachografom zaznamenaný symbol lehátka, tento čas sa do pracovného času nezapočíta. Neriešim, či je to správne. Deje sa to. Strojcom svojho šťastia je každý sám. Akurát je potrebné mať na pamäti, že nesprávne zaznamenávanie údajov a časových úsekov vodičom, je tiež priestupkom. Ocenený rovnako ako prekročenie pracovného času na nejakých 1400 euríkov a zákaz činnosti 1 rok. Teda do 1400 aby som bol presný. 

Obrázok č. 2b - Upozornenie na prekročenie pracovného času 6 hodín na tachografe Stoneridge


Rovnakým spôsobom počítajú pracovný čas aj nové smart tachografy, v ktorých je aktivované počítadlo alebo COUNTER pracovnej doby, nech to je cool. Tachografy majú COUNTER už od skorších verzii. Ale išlo o počítanie doby jazdy, prestávky, odpočinku. V závislosti od verzie softvéru, je možné už mať COUNTER, ktorého súčasťou je aj počítanie pracovnej doby (obrázok 1a,b). Vodič si tak vie skontrolovať, koľko má v danom týždni odpracované, nielen odjazdené. Tachograf upozorní vodiča  pred prekročením maximálneho pracovného času 60 hodín za týždeň. Upozorní ho  na vykonanie prestávky nielen po 4,5 hodinách jazdy ale aj po 6 hodinách pracovného času (obrázok 2a,b). Upozornenie na prekročenie maximálneho pracovného času 10h, svieti na vodičov jazdiacich s novým tachografom VDO 4.0e asi najčastejšie (obrázok 3). A veľa z nich nechápe o čo ide. Pýtajú sa prečo im to tachograf ukazuje? Ak súčet času jazdy a symbolu kladiviek dosiahne 9:45, tachograf upozorní vodiča. Spočiatku som si myslel, že je to limit pre nočnú prácu v zmysle smernice, zistil som však, že to s tým nesúvisí. Odpoveď prečo je tam takéto upozornenie by mal dať samotný výrobca VDO. Pretože toto upozornenie je pre vodičov mätúce.

Pracovný čas si každá členská krajina upravuje v národnom práve

A medzi krajinami sú odlišnosti. Líši sa limit, koľko sa môže odpracovať v dennom či nočnom čase. Líšia sa obdobia za aké sa priemerný pracovný čas počíta. Pri nočnej práci sa líši doba, v ktorej sa ráta čo je nočná práca a čo už nie. Odlišností je veľa. Možno preto tachografy Stoneridge, upozornenie na prekročenie 10 hodín pracovného času, nemajú. Aby zbytočne nemýlili vodičov. Je potrebné si uvedomiť, že COUNTER v tachografe je iba pomôcka pre vodiča, nie zákon. Ako hovorí sám výrobca, COUNTER si nevyhradzuje nárok na všeobecné platné, bezchybné oznamovanie zákonných predpisov. V niektorých krajinách aj doba pohotovosti sa môže rátať do odpracovanej doby, niekde sa ráta prestávka v jazde ap. Kolektívne zmluvy v podnikoch a dohody môžu tiež upraviť podmienky rátania  odpracovanej doby, odlišne od zákona. Samozrejme prijateľnejšie pre zamestnancov, nie horšie. Na tachografoch Stoneridge je napr. možné nastaviť podnikovou kartou, či chcem dobu pohotovosti rátať ako pracovný čas.

Obrázok č. 3 - Upozornenie na prekročenie pracovného času 10 h na tachografe VDO 4.0e. Táto hláška asi najviac zneisťuje vodičov. Upozornenie na maximálny pracovný čas 60 h za týždeň je podobné, len namiesto 24h je symbol 


Niekto mávne rukou, to nech si rieši zamestnávateľ

Teoreticky áno, on je povinný rozvrhnúť zamestnancovi pracovný čas v týždni tak, aby nepresiahol 60 hodín. A tiež sledovať, aby neprekročil za 4 mesiace priemer 48 hodín za týždeň. Prakticky, ale netreba zabúdať na už spomínanú vetu z Nariadenia 561/2006. Ako vodič mám k dispozícii 56 hodín jazdy do týždňa, ale to nesmie spôsobiť prekročenie 60 hodín pracovného času. A že to je aj zodpovednosť vodiča, svedčí aj nová položka v zozname priestupkov vodiča. Priestupku sa dopustí vodič, ktorý nečerpá alebo nedodrží prestávku v práci, dobu denného alebo týždenného odpočinku, presiahne maximálny denný, týždenný alebo dvojtýždenný limit času jazdy, alebo presiahne maximálny týždenný pracovný čas. Tento pojem nebol do 2.2.2022 medzi priestupkami. Možno tu je odpoveď na otázku, prečo sa nám to zdá nové. Ako raz povedal jeden dopravca: načo je dobré dodržiavať niečo, čo sa nekontroluje. Časy sa menia. Staré veci sú zrazu nové. Snáď tieto riadky pomôžu, aby ste sa o „nových“ veciach nemuseli dozvedieť pri kontrole.