Aké sú ciele dekarbonizácie?

Súčasné ciele v oblasti dekarbonizácie nastavuje nedávno schválená smernica Európskej komisie o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojoch energie RED III (Renewable Energy Directive). Jej cieľom je urýchliť proces znižovania emisií skleníkových plynov vo viacerých sektoroch vrátane dopravy. Hlavným cieľom je dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. Tomu predchádza prijaté kompromisné znenie nariadenia o CO 2 štandardoch pre ľahké úžitkové vozidlá, ktoré po roku 2035 umožňuje registráciu vozidiel so 100 % znížením emisií CO 2. V roku 2020 bol emisný cieľ -6% a energetický cieľ +10% do roku 2030 musíme splniť emisný cieľ -14,5% a energetický cieľ +29%.

Ako sa to týka vozidiel so spaľovacími motormi?

Do roku 2035 je cieľ pre osobné vozidla zníženie výfukových plynov o 100 %. Ten sa má v roku 2026 prehodnocovať o zavedenie výnimky pre vozidla jazdiace na uhlíkovo neutrálne palivo. Čo sa nákladných vozidiel týka, má to byť o 100 % zníženie výfukových plynov pre autobusy a 90 % zníženie výfukových plynov pre nákladné vozidlá.

Akým spôsobom sa dá dekarbonizácia dosiahnuť?

Podľa generálneho sekretára ZVVB Radoslava Jonáša je potrebné v plnej miere využívať a rozvíjať aj súčasné dostupné riešenia, ktoré majú okamžitý účinok na znižovanie emisií. „Alternatívne nízkoemisné palivá, ako biodiesel, bioetanol či bioCNG alebo bioLNGaktuálne najdostupnejšou možnosťou bez potreby ďalších neúmerne vysokých nákladov na vytvorenie novej infraštruktúry. Už dnes zaznamenávame záujem o využívanie čistých biopalív napr. B100 ako pohonnej látky pre nákladnú dopravu.Potrebné hodnoty dekarbonizácie je možne dosiahnuť aj bez toho aby sa zakázali spaľovacie motory. Vďaka palivám z udržateľných zdrojov to bude možné. Podľa výkonného riaditeľa SPNZ Richarda Kvasňovského je dôležité si uvedomiť, že súčasťou cestnej dopravy je okrem osobnej aj nákladná doprava a logistika. Súčasná nákladná doprava už teraz využíva najefektívnejšiu formu dekarbonizácie v podobe LNG a CNG. Za rok 2022 prišlo pri používaní CNG k úspore približne 3500 ton CO2 v porovnaní s prevádzkovaním naftových a benzínových vozidiel. Pri náhrade 40% CNG za udržateľné bioCNG z biometánu dosiahneme v priemere nulovú emisnú stopu z prevádzky plynových vozidiel,“ dodáva.

Prečo elektromobily nie sú lepšou cestou?

"Veľkou výhodou pre plynulý prechod k nízko emisnej doprave je hustota súčasnej infraštruktúry čerpacích staníc, ktorá dokáže zabezpečiť dostupnosť energie pre pohon vozidiel od elektriny, vodíka, LNG, CNG, LPG, ako aj syntetických palív, stopercentných udržateľných biopalív až po konvenčné palivá s udržateľnými biopalivami,“ hovorí Ľuboš Dinka, predseda predstavenstva SAPPO. Ak by sme si zvolili cestu preferovania jednej technológie (elektromobilov), veľké percento ľudí by mohlo prísť o zamestnanie na celoeurópskej úrovni, podľa štúdie, ktorú si dala vypracovať CLEPA (European Association of Automotive Suppliers). Len v segmente dodávateľov komponentov do automobilového priemyslu ide o viac ako 290-tisíc pracovných miest do roku 2040.

Prečo si niekto myslí, že čistá elektromobilita je ten správny spôsob?

Je to preto, že metodika EU na výpočet uhlíkovej stopy berie do úvahy len emisie z výfuku. To automaticky stavia elektromobilitu na prvú priečku. Lenže nie je to také ružové ako sa zdá. Aj samotná výroba elektrickej energie má tiež emisie, výroba takýchto vozidiel, najmä ich batérií, spotrebuje enormné množstvo energie, ktorú je tiež nutné vyrobiť. Stále nie je vybudovaná infraštruktúra pre elektromobilitu, ktorá nebude vybudovaná zadarmo. Okrem využívania všetkých dostupných palivových alternatív navrhujú využitie existujúcej infraštruktúry čerpacích staníc na sprístupnenie obnoviteľných a nízkoemisných energií spotrebiteľom, vytvorenie konceptu multipalivových obslužných staníc pre rôzne typy pohonov, či podporovať projekty, ktoré vedú k znižovaniu uhlíkovej stopy už samotných výrobných procesov.