UNAS vítalo zmenu vlády ako prísľub nového prístupu k podnikateľom a podmienkam ich fungovania. Rozpory medzi UNAS-om a MDaV SR vznikajú z rozporných vyjadrení ministra a zástupcov rezortu dopravy na rokovaniach zo zástupcami autodopravcov na jednej strane a pred novinármi na strane druhej. Nároky autodopravcov, ktoré im zástupcovia vlády v minulosti priznali sa teraz realizujú veľmi ťažko. UNAS trpezlivo čaká na realizáciu jednotlivých prísľubov a nepristúpilo na žiadnu formu protestov. Používanie expresívnych označení na adresu druhej strany pojmami ako teroristická, militantná a pod. neprispieva k budovaniu vzájomnej dôvery a porozumenia. UNAS verí, že súčasné obdobie verbálnych výpadov sa upokojí a medzi obomi partnermi nastane obdobie spolupráce na riešení veľkých a reálnych problémov v autodoprave."

zdroj: UNAS