Vážený pán Skala,

na základe Vášho e-mailu zo dňa 20.02.2024 si kancelária ministra vyžiadala stanovisko od vecne príslušnej sekcie MD SR. Dovoľujeme si Vám preposlať nasledovné vyjadrenie:

V súvislosti so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/362 z 24. februára 2022, ktorou sa menia smernice 1999/62/ES, 1999/37/ES a (EÚ) 2019/520, pokiaľ ide o poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry vozidlami je potrebné uviesť, že jej predmetom je výrazná regulácia pravidiel na úseku spoplatňovania pozemných komunikácií v rámci Európskej únie, ktorá bude mať vplyv na dopravcov v cestnej nákladnej a cestnej osobnej doprave. Povinnosť transponovať smernicu je uložená uznesením vlády SR č. 609/2022 z 5. októbra 2022.

Medzi významné zmeny, ktoré táto smernica prináša na úseku výberu mýta, patrí predovšetkým spoplatnenie podľa emisií CO2, spoplatňovanie externalít (znečistenie ovzdušia, hluk, emisie CO2), t. j. zmena jednozložkového mýta na viaczložkové (napríklad poplatok za využívanie infraštruktúry, poplatok za externé náklady v dôsledku emisií CO2, poplatok za znečistenie ovzdušia), obmedzenie od oslobodenia z povinnosti platiť mýto či zavedenie možnosti dodatočného spoplatnenia kongescií. Vzhľadom na možné dôsledky týchto zmien je potrebné nastaviť systém spoplatnenia v SR optimálne, pretože nesprávne nastavenie mýtnych sadzieb by znevýhodnilo našu krajinu v ekonomickom a dopravnom modeli ako tranzitnú trasu v rámci krajín stredoeurópskeho priestoru.

Za týmto účelom boli v uplynulom období vedené viaceré stretnutia medzi zástupcami MD SR, Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. ako správcom výberu mýta a zástupcami akademickej obce. V rámci odborných diskusií došlo zatiaľ k uzatvoreniu viacerých vecne obsahových okruhov prebratia smernice do slovenského právneho poriadku, a to pokiaľ ide o rozšírenie zložiek mýta a rozhodnutie, že SR nebude uplatňovať poplatok za kongescie.

V rámci ďalšieho pokroku pri stanovení kritérií nového systému výberu mýta v SR je však naďalej potrebné nájsť najvýhodnejšie riešenia v nasledujúcich podstatných okruhoch smernice: celková výška sadzieb mýta po započítaní jednotlivých zložiek a kategórií vozidiel podliehajúcich spoplatneniu a uplatnenie výnimiek uvedených v smernici. S týmto cieľom boli v uplynulom období vypracované príslušné odborné analýzy slovenských akademických inštitúcií obsahujúce návrhy riešení optimálneho nastavenia mýtnych sadzieb. V súčasnosti prebieha dôkladná analýza týchto akademických štúdií.

Vzhľadom na skutočnosť, že návrh zákona, ktorým sa bude transponovať predmetná smernica, musí byť schválený v riadnom legislatívnom procese, jeho účinnosť možno predbežne predpokladať najskôr v roku 2025. Z uvedeného vyplýva, že súčasné nastavenie mýtnych sadzieb sa v roku 2024 meniť nebude.

Ministerstvo Dopravy SR

foto: cz.depositphotos.com