Čo je RO e – Transport a ako funguje ? 

Ako som už spomenul ide o elektronický systém pomocou ktorého sa bude kontrolovať cestná preprava tovaru s vysokým daňovým rizikom a medzinárodnej prepravy tovaru v Rumunsku. Systém spočíva v elektronickom oznámení národnej platformy o dokumente RO e – Transport vo formáte XML, ktorý musí obsahovať informácie : odosielateľ a príjemca tovaru, vlastnosti a hodnota prepravovaného tovaru a miesta kde budú nakládky, vykládky a informácie o spôsobe dopravy. Po nahlásení prepravy tovaru, vám systém vygeneruje kód ITU, ten slúži na identifikovanie tovaru. Vyžiadať si ITU kód môžete do troch kalendárnych dní pred začiatkom dátumu prepravy a bude platný päť dní od identifikovaného dátumu prepravy nahláseného v systéme. Tento kód musí byť čitateľný na doklade o preprave tovaru.

Kto je povinný odovzdať dokument RO e – Transport ?

Od 1. januára 2023 boli povinní len prepravcovia, ktorí prepravovali tovar s vysokým fiškálnym rizikom. Od 1. júla 2024 sa bude vzťahovať na všetky medzinárodné prepravy akéhokoľvek druhu tovaru, ak máte príves s hmotnosťou nad 2,5 tony, ak veziete tovar ťažší ako 500 kg alebo hodnota tovaru bude viac ako 10 000 RON (cca 2000 eur). Právnické osoby zodpovedné za deklarovanie tovaru sú, príjemca uvedený v colnom vyhlásení pre dovoz, prípadne odosielateľ uvedený v colnom vyhlásení pre vývoz, ak ide o tovar, na ktorý sa vzťahujú dovozné alebo vývozné operácie. Ďalej rumunský príjemca, ak je prepravovaný tovar nadobudnutý v krajine EÚ. Rumunský dodávateľ, ak je prepravovaný tovar dodaný do krajiny EÚ. Vlastník skladu v prípade tranzitného tovaru, ktorý je predmetom transakcie v rámci EÚ, tak pre tovar vyložený na území Rumunska na uskladnenie alebo pre vytvorenie novej dávky jednej alebo viacerých dávok tovaru, ako aj pre tovar naložený po skladovaní alebo po vytvorení novej dávky jednej alebo viacerých sérií tovaru na rumunskom území.

Kedy systém kontroluje tovar?

V súčasnosti sa tovar s vysokým fiškálnym rizikom kontroluje v situáciách ako napríklad, prevoz medzi dvoma miestami v Rumunsku, vo vzťahu k akvizíciám v rámci Spoločenstva, v súvislosti s dodávkami s rámci Spoločenstva. Tak isto v súvislosti s dovozom, vo vzťahu k vývozu alebo ak súvisí s transakciami v rámci Spoločenstva, pri ktorých je tovar v tranzite v Rumunsku. Kategórie tovarov, ktoré sú kontrolované od 1.januára 2023: zelenina, rastliny, korene a hľuzy a potraviny pod číselnými znakmi KN 0701 až 0714 vrátane; ovocie, KN 0801 až 0814 vrátane; alkoholické nápoje, kódy KN 2201 až 2208 vrátane. Soľ; síra; pôdy a kamene; sadra, vápno a cement zatriedené pod kódy KN 2505 a 2517; odevy a doplnky zaradené pod kódy NC 6101 až 6117 vrátane, kódy NC 6201 až 6212 vrátane a 6214 až 6217 vrátane. Obuv a podobné výrobky zatriedené pod kódy KN 6401 až 6405 vrátane;  železo a oceľ zatriedené pod kódy KN 7213 a 7214.

Nové kategórie kontrolovaného tovaru

Od 1. júla 2024 pribudnú nové kategórie kontrolovaného tovaru a to budú Mäso a jedlé droby (kódy NC 0201 až 0210), ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce (kódy NC 0302, 0304 a 0306), mliečne výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med; jedlé produkty živočíšneho pôvodu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté (kódy NC 0401 až 0407 a 0409). Tabak, nespracovaný; tabakový odpad (kód NC 2401); ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky; "homogenizovaný" alebo "rekonštituovaný" tabak; tabakové výťažky a šťavy (kód NC 2403); minerálne palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie; bitúmenové látky; minerálne vosky (kódy NC: 2710 19 66, 2710 19 99, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 87 a 2707 99 99). Mydlá, organické povrchovo aktívne látky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, pripravené vosky, leštiace alebo čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie pasty, zubné vosky a zubné prípravky na báze sadry (kódy NC: 3403 19 10 a 3403 19 80). Rrôzne chemické výrobky (kód NC 3814 00 90)