Správa združenia OZ Triblavina

Zmenšená križovatka Triblavina bez kolektorov bude o 2,2 mil. € drahšia!

Dňa 1.2.2019 podpísal generálny riaditeľ NDS Ing. Ján Ďurišin tzv. pokyn na zmenu č. 14 stavby „Diaľnica D1 – Križovatka Triblavina“ Jedná sa o navýšenie finančných prostriedkov na stavbu križovatky Triblavina. Z pôvodnej zmluvnej sumy 19.750.470,47 eur na výstavbu diaľničnej križovatky Triblavina vo verzii 6 pruh s obojstrannými dvojpruhovými kolektormi dochádza podpisom k zvýšeniu ceny diela o 1,7 milióna eur pri verzii 8 pruhovej diaľnice bez kolektorov. V navýšení je však započítaná aj deklarovaná úspora za vypustenie kolektorov (-0,5 mil €), celkovo ide o navýšenie až o 2,23 mil. €!

Áno, je to presne tá zmena stavby pred dokončením, o ktorej nám tri roky predstavitelia ministerstva dopravy SR a NDS a.s. tvrdia, že je tá najlepšia možná, vrátane finančných úspor za zmenu stavby a dopravného riešenia diaľnice bez kolektorov. Je to presne tá zmena stavby pred dokončením, pri ktorej tri roky predstavitelia ministerstva dopravy SR a NDS a.s. atakujú aktivistov bez dokladovania úspor nového riešenia a jeho výhodnosti.

V čase, kedy má Slovensko problém so zvyšovaním kapacity ciest v oblastiach totálneho dopravného kolapsu, vzniká uprostred polí a zhodou okolností aj uprostred pozemkov súkromného investora STARLAND nová diaľničná križovatka len vo vzdialenosti 2,6km od ďalšej diaľničnej križovatky. Navyše, zmena technického riešenia, ktorá mala priniesť úsporu (vypustenie kolektorov) a ktorá opäť zhodou okolností zvýhodnila len jediného spomínaného investora, bude navyše ešte drahšia, ako pôvodné riešenie.

V tomto navýšení však ešte nie sú zahrnuté náklady na zbytočne vypracovanú projektovú dokumentáciu pôvodne odsúhlasenej stavby „Diaľnica D1 – Križovatka Triblavina na 6 pruh s kolektormi“! Ministerstvo a NDS obetuje tieto zvýšené výdavky pre križovatku Triblavina, ktorá bude slúžiť súkromnej spoločnosti z Cypru. Na to, aby mohla skutočne slúžiť aj pre občanov sa už musí postarať Bratislavský samosprávny kraj, ktorý musí zabezpečiť a aj zaplatiť jej pripojenie na cestnú sieť. Konečná cena za takúto zmenu bude preto oveľa vyššia.

Milan Grožaj
predseda OZ Triblavina

Odpoveď v mene hovorkyne NDS Michaely Michalovej

Informácie OZ Triblavina sú nekorektné. Konečná cena diela bude známa až po jeho dokončení, dnes ju nemôže nikto presne vyčísliť. Spomínaný podpísaný pokyn na zmenu č. 14 rieši realizáciu sanácie podložia a realizáciu násypu na jestvujúcej diaľnici D1. Tieto práce sú vyvolané skutočným stavom podložia a k uvedeným prácam by bolo nutné pristúpiť vo veľkej miere bez ohľadu na realizáciu 6 pruhu resp. kolektorov. Vplyv na cenu majú i zmeny vyplývajúce z potreby aktualizácie hlukovej štúdie. Aktualizácia hlukovej štúdie vychádza z legislatívneho dôvodu. Ide o práce naviac oproti pôvodnému plánu. Konečnú cenu budú tvoriť všetky realizované stavebné objekty, odpočet za nerealizované stavebné objekty, resp. časti stavebných objektov, bude vykonaný po ukončení stavby križovatky Triblavina.

NDS pripomína, že vplyv na čiastočné navýšenie ceny za výstavbu križovatky má aj predĺženie lehoty výstavby. Ak by výstavbu križovatky Triblavina neblokovali aktivisti OZ Triblavina, križovatka už v súčasnosti mohla slúžiť motoristom, čo by umožnilo komfortnejšie napojenie na diaľnicu predovšetkým obyvateľom obcí Bernolákovo, Veľký Biel, Senec, na druhej strane Čierna voda, Slovenský Grob až Pezinok. Meškanie projektu spôsobilo neustále napádanie povoľovacieho procesu zo strany OZ Triblavina a v tomto zmysle samotné OZ Triblavina nesie časť zodpovednosti za navýšenie ceny výstavby. Pre bližšie vysvetlenie, od samotného počiatku výstavby OZ Triblavina v každej fáze prípravy vznášala na konci odvolacích lehôt námietky, ktoré častokrát nemali priamy súvis so stavbou, spôsobili však zdržanie.

Zásadné úspory realizovaného riešenia nesúvisia iba so samotnou križovatkou, jej podoba sa upravuje minimálne, ale predovšetkým s výstavbou nadväzujúcich diaľničných úsekov po Trnavu.

NDS rovnako zdôrazňuje, že križovatka Triblavina bude slúžiť všetkým motoristom a širokej verejnosti a bude napájať priľahlé obce Bernolákovo, Veľký Biel, Senec, na druhej strane Čiernu vodu, Slovenský Grob až Pezinok.

Zároveň treba pripomenúť, že dokončenie napojenia križovatky Triblavina na c. I/61 a na c. III/1059 mal aj v pôvodnom projekte zabezpečiť Bratislavský samosprávny kraj.

V mene hovorkyne spoločnosti Michaely Michalovej
Ing. Zuzana Teplická

Reakcia OZ Triblavina na stanovisko NDS:

V krátkosti sa pokúsim vysvetliť v čom NDS zavádza. Naše informácie sú korektné. Hovoríme iba fakty. Fakt je, že bol podpísaný dodatok č. 14, ktorý predražuje stavbu križovatky Triblavina o 2.233.236 eur. V čom NDS zavádza? Navýšenú cenu zdôvodňujú náročným zakladaním, ale zakladania sa týka len 6 z asi 50 zmenených položiek, konkrétne sú to tieto (za celkovú sumu 417 tis. € - príloha dodatku, strana 5 a 6 pokynu):

02010103 (97,8 tis. €)
02060905 (251 €)
02010602 (226 tis. €)
2125013.1 (60 tis. €)
02060905.P  (34 tis. €)

Ďalej uvádzajú, že už dnes vraj mohla križovatka Triblavina slúžiť motoristom. To je klamstvo! NDS nemá povolenú žiadnu komunikáciu, ktorá by napájala križovatku na existujúcu cestnú komunikáciu. Starland už vyvíjal snahy, aby sa zrealizovala miestna komunikácia z Javorovej aleje, čím by vlastne hlavný diaľničný privádzač šiel priamo popred nedávno postavenú školu a bola by to jediná komunikácia zabezpečujúca napojenie križovatky. Po tom, ako sa vzbúrili ľudia v Chorvátskom Grobe, si to však BSK kraj rýchlo rozmyslel a peniaze, o ktorých uvažovali dať na Javorovú alej, alokovali na pezinsko-grobský obchvat. Aj ten je v nedohľadne. NDS nemá odpoveď na otázku, po akej ceste sa dnes motoristi majú na križovatku dostať!

100x opakovaná lož sa stane pravdou?

Týmto heslom sa riadia, keď hovoria o zdržaní zapríčinenom OZ Triblavina. NDS celoslovenskú neschopnosť a protiprávne postupy hádže na hlavu aktivistov. Pozrite si fakty:

FAKT 1
Dva mesiace po nastúpení dodávateľa na stavenisko na realizáciu prác NDS pokynom stavebného dozora stavbu zastavila a projekt zmenila. 

FAKT 2
Zmenu EIA robili pre vlastné pochybenia a pre pochybenia úradov. Úspešne až v treťom totožnom procese a je jasné, že tlak, akým ministerstvo valcovalo a porušovalo zákony pri tejto zmene stavby pred dokončením, vyvolal príslušnú reakciu občanov, ktorí požadujú, aby sa v právnom štáte dodržiavali zákony a platili pre všetkých. Aj pre NDS! Mimochodom, na túto zmenu stavby sú živé dva súdne spory, a tak je značne predčasné zo strany NDS hovoriť o ukončenom spore. Keby NDS počas realizačného procesu nemenila pravidlá hry v prospech schránkovej firmy z Cypru, dnes už mohla byť križovatka v prevádzke. Nie aktivisti zastavili realizáciu, ale NDS robí zmeny, ktoré znevýhodnili obyvateľov a zvýhodnili jednu spoločnosť.


NDS prikázala dodávateľovi naprojektovať stavbu!

NDS pokynom stavebného dozoru vlastne prikázala dodávateľovi, aby sám naprojektoval (aj cenovo) a podľa svojich - nie súťažných - projektov zrealizoval stavbu. V skutočnosti to znamená, že si dodávateľ určí, aké technológie bude používať a hlavne aké položky budú v rozpočte. Nie je teda div, že si tam uplatní položky v takých množstvách, aby mohol navýšiť cenu. Argument, že práce sú vyvolané skutočným stavom podložia, neobstoja, nakoľko pri pôvodných projektoch bol vykonaný podrobný geologický prieskum, podľa ktorého aj víťaz verejnej súťaže stanovil cenu prác. Táto zmena  stavby je na rovnakom mieste ako pôvodná stavba a geológia nie je iná. Nie je to razenie tunela, ani hĺbkové zakladanie mostov, kde sa môže štát, že geologický prieskum je odlišný od skutočnosti.

Milan Grožaj
predseda OZ Triblavina