UNAS je doslova znepokojená súčasnými snahami ČESMAD-u Slovakia a Ministerstva vnútra SR zmeniť doterajšiu právnu úpravu, ktorá obmedzuje vydávanie vodičských oprávnení pre vedenie motorových vozidiel skupiny C a CE (nákladné vozidlá nad 7,5 t a nimi tvorených jazdných súprav) osobám mladším ako 21 rokov.

Uvedená zmena má reagovať na požiadavky niektorých autodopravcov, ktorí pre nedostatok vodičov najmä v medzinárodnej kamiónovej doprave hľadajú možnosti, ako tento nedostatok pracovníkov vyriešiť. UNAS uznáva, že európska legislatíva umožňuje členským štátom vydávať vodičské oprávnenia pre vedenie vozidiel skupiny C a CE aj osobám vo veku 18 rokov.

Zároveň UNAS vyhlasuje, že je proti takýmto pokusom. Prípadná zmena veku z 21 rokov na 18 rokov ohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Vedenie jazdných súprav s hmotnosťou 40 t vyžaduje skúsenosti, ktoré nemôže nadobudnúť vodič po niekoľkých mesiacoch  strávených za volantom.

Navyše táto zmena nevyrieši problém s nedostatkom vodičov na slovenskom pracovnom trhu. V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že zmenou zákona sa len pripraví pôda pre výcvik vodičov nákladných vozidiel skupiny C a CE mladších ako 19 rokov. Navrhovatelia nepredložili žiadnu štúdiu, ktorá by aspoň naznačovala potenciálny nárast počtu vodičov po schválení tejto novely.

Nedostatok vodičov, najmä mladších vekových kategórií, vidí UNAS v tom, že zamestnávatelia neponúkajú vodičom také mzdy a benefity, ktoré by konkurovali mzdám a benefitom ponúkanými zahraničnými dopravcami. Odchod slovenských vodičov k autodopravcom v Rakúsku, SRN, Belgicku a pod. je dôvod ich nedostatku na našom pracovnom trhu. Zvlášť mladí ľudia bez záväzkov sú skôr ochotní ekonomicky migrovať. Preto odchod mladých vodičov aj po znížení vekovej hranice je len otázkou času a ponuky zo strany týchto lepšie platiacich zamestnávateľov.

Je teda diskutabilné, či nebezpečenstvo zvýšeného rizika nehodovosti a zníženia plynulosti cestnej premávky umožnením neskúseným mladým ľuďom viesť nákladné vozidlá a ich jazdné súpravy je adekvátne vidine neistého naplnenia stavov vodičov v kamiónovej doprave. 

Na spoločnom európskom trhu práce pri súčasnom nedostatku pracovných síl vo všetkých segmentoch pracovného trhu administratívne opatrenia môžu mať len krátkodobý a zanedbateľný význam. Je nepochopiteľné, prečo štát dnes popiera dôvody, pre ktoré v roku 2008 pri tvorbe zákona č. 8/2009 o cestnej premávke obmedzil vekovú hranicu vodičov vozidiel skupiny C a CE nad rámec Smernice 2003/59/ES Európskeho parlamentu a Rady z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy, a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy. Sú len dve možnosti. Alebo ani v tej dobe žiadne rozumné dôvody pre také obmedzenie neexistovali a štát svojvoľne diskriminoval mladých ľudí od 18 do 21 rokov tým, že im upieral právo držby vodičského oprávnenia sk. C a CE, alebo v súčasnosti podlieha lobistickým tlakom niektorých podnikateľov bez ohľadu na tieto rozumné dôvody, najmä na možné následky na životoch, zdraví a majetku občanov Slovenska.

Zdroj: UNAS 

Foto: Shutterstock