Príčinou je vyčerpanie

Podľa Moniky Benedekovej, predsedníčky Rady OZ KOVO, je kľúčové prehodnotiť organizáciu pracovného procesu, najmä v súvislosti s rozvrhom hodín vodičov, zlepšiť podmienky ich práce a zvýšiť ich mzdy. Upozornila, že mnohí šoféri autobusov sú už teraz na hrane fyzického a psychického zrútenia. Podľa vyjadrení zástupcov vodičov je hlavným dôvodom, prečo sa vodiči rozhodujú pre skorý odchod do dôchodku, fyzické a psychické opotrebenie vyvolané preťažovaním a náročnými podmienkami práce,
​ktoré sú často spojené práve s nesystematickým rozvrhnutím pracovných hodín.

Pracovať popri dôchodku nie je riešenie

Monika Benedeková sa vyjadrila, že návrh dopravných spoločností umožniť vodičom pracovať aj počas pobierania predčasného dôchodku je neudržateľné a krátkozraké riešenie, ktoré by len presunulo záťaž problému na štát, ktorý by platil predčasné dôchodky a zároveň by títo dôchodcovia získavali príjem z práce. Podľa Benedekovej by takáto možnosť musela byť aplikovaná na všetkých predčasných dôchodcov a nie len na vodičov, čo by mohlo výrazne zvýšiť záujem o skorý odchod do dôchodku. To by mohlo viesť k ešte väčšiemu nedostatku pracovnej sily v rôznych sektoroch a zvyšovalo by to tlak na štátny rozpočet a verejné financie.

Chcú zvýšiť atraktivitu odvetvia

OZ KOVO zdôrazňuje potrebu hľadať dlhodobé a udržateľné stratégie prostredníctvom sociálneho dialógu medzi odbormi, dopravcami a regionálnymi vládami, ktoré sú objednávateľmi prímestskej dopravy. Cieľom je urobiť prácu v tomto sektore atraktívnejšou pre nové generácie vstupujúce na pracovný trh.

Bez týchto zmien varuje odborový zväz pred možným upadnutím tohto povolania do budúcna. OZ KOVO navrhuje obnoviť kolektívne vyjednávanie v sektore autobusovej dopravy a prehodnotiť zákony týkajúce sa pracovného času vo verejnej doprave, aby bolo možné lepšie sladiť pracovný a súkromný život.

Ďalšie návrhy zahŕňajú reformu vzdelávacieho systému, ktorá by umožnila získanie vodičského oprávnenia ako súčasť školskej prípravy, zlepšenia v systéme odmeňovania pre zaručenie spravodlivých plát a posilnenie sociálneho dialógu za účelom zvýšenia atraktivity práce vodiča autobusu.

Odborári na problém dlho upozorňujú

Odborové zväzy pravidelne upozorňujú na náročné pracovné podmienky, ktorým čelia vodiči autobusov. Kritizujú predovšetkým dlhé hodiny strávené na pracovisku alebo v pohotovostnom režime, nedostatočné možnosti odpočinku, neprimerané mzdy a zvýšené množstvo nadčasov. Taktiež konštatujú klesajúci záujem o povolanie vodiča.

Poukazujú navyše na vysoké finančné nároky spojené so získavaním vodičského oprávnenia, slabé spoločenské uznanie tejto profesie, zvyšujúce sa psychické zaťaženie a narastajúci počet fyzických útokov na vodičov. Mediálna zástupkyňa OZ KOVO Anita Fáková ilustruje situáciu konkrétnymi údajmi: vodiči trávia v práci každý deň značné množstvo času, ktoré nie je obmedzené len na samotné šoférovanie, ale zahrňuje aj čakanie medzi jednotlivými jazdami, pričom ich pracovná doba sa často začína veľmi skoro ráno a končí neskoro večer. Zdôrazňuje, že počas 40-ročnej praxe vodiča je celkový čas strávený prácou výrazne vyšší, než by odpovedalo deklarovanému týždennému pracovnému času.

Ani zníženie veku nepomohlo

Odborové organizácie sú presvedčené, že ani nedávne zníženie minimálneho veku pre získanie oprávnenia na vedenie autobusu zo 24 na 21 rokov nedokázalo prilákať viac záujemcov o prácu vodiča. Anita Fáková poukazuje na to, že zamestnávanie zahraničných pracovníkov, ktorí často neovládajú dostatočne slovenský jazyk, nepredstavuje efektívne riešenie problému.

Títo vodiči majú sklon uprednostniť zamestnanie v susedných krajinách ako je Rakúsko alebo Nemecko, kde sú pracovné podmienky lepšie. Okrem toho sa mnohí z nich radšej venujú nákladnej doprave než osobnej. Podľa OZ KOVO dlhotrvajúci nedostatok sociálneho dialógu na úrovni celého sektora spôsobil postupné zhoršovanie pracovných podmienok, čo viedlo k rastúcim regionálnym a podnikovým rozdielom a sociálnym nerovnostiam v rámci odvetvia.