Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) začal na základe podnetu od Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) prešetrovanie v oblasti poskytovania služieb spojených s užívaním autobusových staníc v Žilinskom kraji. Výsledkom tohto prešetrovania bolo začatie správnych konaní voči dvom podnikateľom prevádzkujúcim autobusové stanice pre možné zneužitie dominantného postavenia.

PMÚ zistil, že obaja podnikatelia uplatňovali voči autobusovým dopravcom neprimerane vysoké poplatky za autobusové spoje. Tieto poplatky v konečnom dôsledku hradil alebo refundoval Žilinský samosprávny kraj. Úrad skonštatoval, že takýmto správaním došlo k porušeniu zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

Pokuty a opatrenia

Dňa 11. júna 2024 PMÚ vydal rozhodnutia voči obom podnikateľom. Prvému podnikateľovi bola uložená pokuta vo výške 218 500 eur za neprimerane vysoké poplatky na štyroch autobusových staniciach v období od 1. januára 2019 do dňa vydania rozhodnutia. Druhý podnikateľ dostal pokutu vo výške 34 000 eur za rovnaké správanie na jednej autobusovej stanici od 1. júla 2020.

Okrem pokút PMÚ nariadil obom podnikateľom zdržať sa protiprávneho správania a odstrániť tento stav do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Dopad na verejnú dopravu

Autobusové stanice dotknuté týmto konaním sa využívajú predovšetkým na prímestskú a mestskú hromadnú dopravu, ktorá je poskytovaná vo verejnom záujme. Zvýšené náklady autobusových dopravcov v dôsledku neprimeraných poplatkov mali negatívny dopad na Žilinský samosprávny kraj, ktorý hradí straty z prevádzky prímestskej a mestskej dopravy zo svojho rozpočtu.

PMÚ informoval, že od 1. júla 2024 budú služby autobusových staníc pre dopravcov regulované vyššími územnými celkami. Túto reguláciu stanovuje Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. októbra 2023, ktoré dopĺňa rozsah regulácie cien v pôsobnosti ministerstva.

Rozhodnutia PMÚ zatiaľ nenadobudli právoplatnosť, pretože účastníci konania môžu voči nim podať opravný prostriedok v zákonnej lehote.

Zdroj: PMÚ